Medlemsvilkår

Betingelser for medlemskap.
Ingen bindingstid, og 12 måneders avtale.

 1. Generelle bestemmelser på Maxtrim AS:
 • Pålegger medlemmet å følge gjeldende trivselsregler og anvisninger gitt i sammenheng med enhver bruk av apparater/utstyr ved senteret.
 • Kan holde stengt, eller redusere tilbudet og åpningstider i forbindelse med helligdager og offentlige fridager.
 • Forbeholder seg retten til å stenge senteret ved uforutsette avbrudd i driften, som ligger utenfor Maxtrim`s kontroll.
 • Forbeholder seg retten til å foreta rimelige sesongavhengige endringer på timeplaner og åpningstider.
 • Forbeholder seg retten til å begrense antall medlemmer i gruppesaler.
 • Fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skader på personer, medlemmer eller medlemmets gjester eller personlige eiendeler, som finner sted i eller i tilknytning til Maxtrim`s lokaler. Maxtrim vil være ansvarlig ved egen uaktsomhet.
 • Etterstreber et dopingfritt miljø i enhver aktivitet i regi av Maxtrim.
 • Vil av sikkerhetsmessige hensyn pålegge barn å oppholde seg i rom som er anvist for dem.
 • Forbeholder seg retten til å ferielukke senteret. Det vil da bli tatt hensyn til varighet av års/halvårskort.

Medlemmer:

 • Står selv ansvarlig for at egen helsetilstand ikke medfører helsemessige risiko ved deltakelse i aktiviteter på Maxtrim.
 • Inngår personlig medlemskap med Maxtrim, som ikke kan overdras eller benyttes av andre.
 • Er selv ansvarlig dersom medlemskort mistes eller skades slik at det blir teknisk ødelagt. Ved henvendelse i resepsjonen vil Maxtrim utstede nytt medlemskort mot et gebyr på kr. 50,-
 • Plikter å vise medlemskort eller gyldig legitimasjon før bruk av senterets fasiliteter.
 • Kan ved vesentlig mislighold eller overtredelse av gjeldene regler gitt av Maxtrim skriftlig eller muntlig, få annullert medlemskapet med påfølgende utestengelse.
 • Er herved varslet om at månedlig avtalegirotrekk utføres i henhold til treningsavtalen med Maxtrim.
 • Aksepterer at man ikke kan kreve erstatning/refusjon av treningsavgift, og at medlemsavtalen ikke kan sies opp dersom senteret må holdes stengt ved uforutsette avbrudd i driften som ligger utenfor Maxtrim`s kontroll.
 1. Prosedyre for betaling.
  a) Avtalegiro
  Betalingsformen innebærer at månedsbeløpet blir trukket fra medlemskonto den 20. i hver måned. Når fullmakten er registrert i medlemmets egen bank,, kan første avtalegirotrekk foretas. Avtalt månedsbeløp blir deretter trukket fra medlemmets konto på forskudd for neste treningsmåned. Dersom det ikke er dekning på konto til avtalt trekkdato, vil det foretas 3 automatiske repetisjoner av trekket. Månedsavgiften trekkes fra medlemmets konto uavhengig av treningsmengde. Dette innebærer at avtalen ikke kan stoppes i perioder hvor medlemmet selv velger å trene mindre.
  Den månedlige treningsavgiften fortsetter å trekkes til avtalen blir sagt opp.
  b)  Særskilte forhold
  Ved utsendelse av førstegangs faktura, månedlig fakturatrekk eller faktura som erstatning for et avtalegirotrekk, vil det påløpe et administrasjonsgebyr.
 2. Prosedyre for manglende betaling
  Ved uteblitt betaling, oversendes utestående beløp til Kredittstyring. Det vil da påløpe et purregebyr. Maxtrim har anledning til å nekte adgang på senteret inntil utestående beløp er blitt betalt.
  Dersom fullmakten stoppes før oppsigelsesperioden utløper og siste trekk er foretatt, vil gjenværende beløp forfalle til betaling i sin helhet. Dette innebærer at en oppsigelse/stopp av avtalegirofullmakten ikke fritar medlemmet fra betingelser knyttet til medlemmets avtale med Maxtrim.
 3. Oppsigelse av medlemskap
  a) Avtalegiro: Medlemskapet opphører ved utgangen av den første hele kalendermåneden som kommer etter oppsigelsesmåneden. (eks. ved innlevering og registrering av oppsigelse i løpet av november, opphører medlemskapet fullstendig den 31.desember, med siste avtalegirotrekk den 20. november)
  b) Kontant: Medlemskapet opphører automatisk etter endt forskuddsbetalt treningsperiode.
  VED AVVIK MELLOM BETINGELSER OG MEDLEMSKAP, OG KONTRAKTENS FORSIDE, SKAL VILKÅRENE PÅ FORSIDEN GJELDE.
  SÆRSKILTE VILKÅR SOM GJELDER KUN FOR 12 MÅNEDERS AVTALE.
  AVTALE KAN IKKE SIES OPP I AVTALT 12 MÅNEDERS PERIODE. (pkt.5 til 9)
 1. Prisjusteringer
  Det vil ikke kunne foretas prisjusteringer innen for en 12 måneders avtaleperiode. Dersom avtalen utløper utover 12 måneder, forbeholder Maxtrim seg retten til å kunne justere prisen etter konsumprisindeksen uten forutgående varsel. Prisjusteringer utover dette, vil bli varslet forutgående med en måned.
 1. Kontant forskuddsbetaling
  For forskuddsbetalt 12 måneders avtaler, refunderes ikke innbetalt beløp. Mot utløp av avtalen, vil Maxtrim tilby nytegning av medlemskapet etter de til enhver gjeldende avtalevilkår.
 1. Frysing, minimum 1 måned – maks 12 måneder (trekket stoppes, og adgangen sperres)
  Alle 12 måneders kontrakter kan fryses. Avtaleperioden forskyves tilsvarende, slik at det fortsatt blir min. 12 betalende måneder.
  Følgende vilkår gjelder;
  1)  Sykdom med sammenhengende sykdomsperiode.
  2)  Graviditet
  3)  Midlertidig utstasjonering i forbindelse med jobb/studier som lengre enn 33 mil fra Maxtrim.Pkt. 1 og 3, skal dokumenteres med h.h.v. sykemelding, attest fra lege eller helsestasjon, bekreftelse fra arbeidsgiver/studiested og være spesifisert med fra dato- til dato.
  I ferier gis det ikke fritak for betaling eller trening til gode.
  Skjema for frysing/endring fås i resepsjonen.
 1. Særskilte forhold
  Medlemskap med avtalegiro kan ved særskilt tyngende årsaker som tilsier at det er urimelig å fullføre avtaleperioden, dvs. dersom medlemmet av dokumenterte grunner ikke kan trene på Maxtrim, kan medlemskapet sies opp før den avtalte avtaleperioden er over. Oppsigelse av medlemskap i denne sammenheng må dokumenters i en skriftlig søknad, som sendes daglig leder.
 1. Kvalitetsgaranti
  Dersom du ikke er fornøyd med det produktet Maxtrim leverer, kan du innen 10 dager etter at avtalen er signert, annullere medlemskapet.
  Innbetalt beløp refunderes da i sin helhet.

10. Ungdomsmedlemskap:

– Månedspris: 299 kr (3 mnd bindingstid)
– Innmeldingsavgift: 200 kr
– Kan inngås det året en fyller 14 år, og gjelder ut året en fyller 15 år.
Fra året man fyller 16 år flyttes man automatisk over til studentmedlemskap med studentpris. Dette gir deg ordinære medlemsrettigheter og du beholder eksisterende bindingstid.
– Egen kontrakt fylles ut sammen med forledre/foresatte.
– Gratis treningsveiledning inkludert (må avtales).
 
Med ungdomsmedlemskap får du tilgang til:
– Alle gruppetimer – disse kan en delta på alene, da vi har gode instruktører som følger med og hjelper om det trengs.
– Squash – kun sammen med foreldre/foresatte som også er medlem! (Dette tilbudet kommer etterhvert)
– Styrke- og kondisjonsavdeling – kun sammen med foreldre/foresatte som også er medlem!
 
Både ungdom og foreldre/foresatte må delta på en veiledningstime med PT/veileder før ungdomsmedlemmet kan begynne å bruke senteret. I tillegg får de foresatte utdelt skriftlige anbefalinger i forhold til hva man kan fokusere på i treningen til de som er så unge, samt et oppstartsprogram som det går an å følge.