Medlemsbetingelser

Medlemsbetingelser

1. Innbetalingen kan ikke avbrytes, og unnlatelse av å møte opp gir ikke rett til å avbryte innbetalingen eller å kreve kontrakten forlenget.
Forlengelse av treningstid kan kun gis ved sykefravær med legeattest, eller at medlemmet ved kontraktinngåelse melder fra om det tidsrom
fraværet skal være. En slik avtale må spesifiseres på kontrakten, og kan ikke påføres etter at kontrakten har trådt i kraft.

2. Om forfalt avdrag forblir ubetalt, kan hele kontraktens restbeløp kreves innbetalt omgående.

3. Medlemskontrakten kan ikke overdras eller benyttes av andre enn den er utstedt til.

4. Medlemmet bekrefter at hans/hennes helsetilstand ikke medfører helsemessig risiko ved deltakelse i aktiviteter på Maxtrim.

5. All trening skjer på eget ansvar. Senteret fraskriver seg ethvert ansvar på tap og skade på person eller gjenstander som oppstår under
medlemmets opphold på senteret, herunder tap og skader på personlige klær og eiendeler.

6. Medlemmet plikter å holde seg orientert om,og følge de instrukser som gjelder virksomheten i senteret. Ved overtredelse kan medlemmet
bortvises umiddelbart, samtidig som avtalen opphøres med øyeblikkelig virkning uten plikt til å refundere innbetalt medlemsavgift.

7. Senteret forbeholder seg retten til å holde stengt, eller å redusere tilbud, timeplaner og åpningstider i forbindelse med helligdager og
sesongavhengige tider. Ferielukking av senteret kommer herunder. Det vil da bli tatt hensyn til varighet av års-og halvårskort. Uforutsette
avbrudd i driften utenfor Maxtrims kontroll erstattes /refunderes ikke.

8. Medlemmet plikter å la seg dopingteste på oppfordring fra Norges Idrettsforbunds dopinggruppe. Ved unnlatelse av dopingtest, besittelse av
bruk av, eller berettiget mistanke om bruk av dopingmidler, opphører medlemsskapet med øyeblikkelig virkning. Samtidig med utelukkelse
i 24 måneder uten plikt til å refundere innbetalt medlemskontigent.

9. Månedsbeløpet blir trukket fra medlemmets konto 20. hver måned, dersom det ikke er dekning på medlemmets konto til avtalt trekkedato
vil det foretas tre automatiske repetisjoner av trekket. Månedsavgiften trekkes fra medlemmets konto uavhengig av treningsmengde,
den månedlige treningsavgiften fortsetter til avtalen blir sagt opp. Ved oppsigelse vil medlemskapet opphøre ved utgangen av den første
kalendermåneden som kommer etter oppsigelsesmåneden.

10. Ved uteblitt betaling oversendes utestående beløp til kredittstyring. Det vil da påløpe et purregebyr. Maxtrim har anledning til å nekte
adgang på senteret inntil utestående beløp er betalt.

11. Dersom avtalen utløper utover seks/tolv måneder, forbeholder Maxtrim seg retten til å kunne justere prisen etter konsumprisindeksen uten foregående varsel. Prisjusteringer utover dette vil bli varslet forutgående med en måned.

12. Ved forskuddsbetalt tolv måneders avtaler refunderes ikke innbetalt beløp. Mot utløp av avtalen vil Maxtrim tilby nytegning av medlemskapet
etter de til enhver tids gjeldende avtalevilkår.

13. Bindende kontrakter blir automatisk forlenget utover 6-12 måneder, inntil de skriftlig blir sagt opp av medlemet.

14. Alle tolv måneders kontrakter kan fryses, disse vil forskyves slik at det fortsatt blir tolv betalende måneder. Vilkårene for frysing er,
sykdom med sammenhengede sykdomsperiode og graviditet, disse vilkårene vil kreve legeattest. Midlertidig utstasjonering i forbindelse med arbeid/studier som er lengre enn 30 km fra Maxtrim kan fryses. Maxtrim gir ikke fritak for betaling eller trening til gode i ferier.

15. Alt av utstyr skal settes på plass etter bruk. Yttesko er forbudt i treningslokalene.

16. Dersom du ikke er fornøyd med Maxtrims produkter kan du annullere medlemskapet inntil ti dager etter signering. Innbetalt beløp
vil da refunderes i sin helhet.